e-Research Academic standing cri.2


ระบบสืบค้นผลงานทางวิชาการประกอบการประเมินวิทยฐานะ
Chiangrai Primary Education Service Area Office 2

No.ชื่อผลงานช่วงชั้นกลุ่มผลงานเจ้าของผลงาน
1รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การทำเครื่องดื่มน้ำสมุนไพร ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงช่วงชั้นที่ 2กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมนางยุพิน เทพกอม
2รายงานการใช้หนังสือเสริมการเรียนรู้ เรื่อง ลักษณะทางภูมิศาสตร์ เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ช่วงชั้นที่ 3กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมนางมาลัย โพธิญาณ
3รายงานการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยการสอน เรื่อง การปลูกถั่วลันเตาช่วงชั้นที่ 3กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี งานบ้าน เกษตร งานช่างและงานประดิษฐ์ ธุรกิจ คอมพิวเตอร์นางสาวสุรีย์ ศรีเลาว์
4รายงานการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยการสอน เรื่อง คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้ในชีวิตประจำวันช่วงชั้นที่ 3กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ อังกฤษ จีน เยอรมัน ฝรั่งเศษนางอนินทิกา ยะทา
5การประเมินโครงการเศรษกิจพอเพียงเชิงบูรณาการอื่นๆการบริหารจัดการสถานศึกษานางพูลศรี อุทยาน
6รายงาน การประเมินโครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนบ้านแม่ตาช้างอื่นๆการบริหารจัดการสถานศึกษานายเทียรชัย ขันธะ
7รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การผลิตกระดาษรีไซเคิลและผลิตภัณฑ์จากกระดาษรีไซเคิลช่วงชั้นที่ 2กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี งานบ้าน เกษตร งานช่างและงานประดิษฐ์ ธุรกิจ คอมพิวเตอร์นายจีรศักดิ์ ลีเลิศ
8รายงานผลการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หน่วยการเรียนรู้อาหารและโภชนาการ วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี โดยใช้ชุดการเรียนการสอนควบคู่เทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบแบ่งกลุ่มเรียนรู้ (Group Investigation) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4 โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคมช่วงชั้นที่ 4กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี งานบ้าน เกษตร งานช่างและงานประดิษฐ์ ธุรกิจ คอมพิวเตอร์นางสาวปิ่นแก้ว ยานะจิตร
9ผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการแก้โจทย์ปัญหาการคูณ การหาร สำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านแม่พริก(เมืองยศพิทยานุกุล) ช่วงชั้นที่ 2กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์นางอนงค์ สุพรรณนนท์
10รายงานการสร้างเอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชุด ข้าวกล้องเพื่อสุขภาพ โดยใช้ทักษะกระบวนการกลุ่มช่วงชั้นที่ 2กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี งานบ้าน เกษตร งานช่างและงานประดิษฐ์ ธุรกิจ คอมพิวเตอร์นางจันทร์ทิพย์ นันตาเครือ
12345678910...
จำนวนทั้งหมด : 13 หน้า